دوشنبه , ۱۸ آذر ۱۳۹۸
آخرین مطالب
خانه » شبهات اعتقادی » اﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ” ﻣﻐﻠﻄﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .

اﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ” ﻣﻐﻠﻄﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .

بررسی جمله به جمله

۱- اﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ” ﻣﻐﻠﻄﻪ ﺍﯼ ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ .
بررسی : این تنها عبارت درستی است که دستاویز نویسنده شده و بقول امام امیرالمومنین کلمه ی حقی است که اراده ی باطل از آن می کنند.

۲- ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺎ ﺑﺎﺭ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺭﻭ ﺷﺪﻩ ﺍﯾﻢ ﮐﻪ ” ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ ” ﯾﺎ ” ﺑﻪ ﺑﺎﻭﺭ ﻫﺎﯼ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﺑﮕﺬﺍﺭﯾﻢ .”
ﻫﻤﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻭ ﺑﺎﻭﺭ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .
بر رسی: انصافاً آیا این دلیل می شود که بدون بررسی منطق صاحبان عقاید، همه ی آنها را با چوب تکفیر برانند و به هیچ عقیده ای حتی با پشتوانه ی صحیح و قوی اعتقادی، به صرف مخالفت با مبانی فکری شان احترام نگذارند؟!!!

۳- ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺁﻥ ﺩﺳﺖ ﺍﺯ ﺑﺎﻭﺭ ﻫﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ ﻭ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺭﺍ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺷﻤﺮﺩ ﮐﻪ ﻫﻢ ﺳﻮ ﺑﺎ «ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﺑﺸﺮ» ﺑﺎﺷﻨﺪ .
بررسی : آیا این سخن : «ﺍﺻﻮﻝ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﺁﺯﺍﺩ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﺑﺸﺮ» در قاموس بشر معنی تعریف شده ی مشترکی دارد؟ یا یک جمله ی شعاری برای کوبیدن آزادی های مقدس انسانی است؟

۴- ﻫﺮ ﻣﻌﺘﻘﺪﯼ، ﺑﺎﻭﺭ ﻭ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭﺳﺖ ﻭ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﯽ ﺩﺍﻧﺪ . ﺍﻣﺎ ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ؟
بررسی : قطعا بدون بررسی تایید و ردّ، هردو باطل است

۵- ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎﺭ ﻭ ﻗﻄﻊ ﺩﺳﺖ ﻭ ﭘﺎ ﻭ ﮐﻮﺭ ﮐﺮﺩﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﻭﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ؟
بررسی : نویسنده کم کم عناد و دشمنی خود را بدون بررسی و آوردن دلیل میخواهد به کرسی بنشاند : ببینید مثل اینکه پزشکان جرّاح را بدون بررسی علت قطع دست و پای بیماران، جنایتکار بشمار آورند. آیا این حکم منصفانه است؟ بررسی مسئله ی قطع دست و پای و سنگسار هم تنها به قاضی رفتن است و آدم فریبی.

۶- ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻗﺒﺎﯾﻞ ﺁﺩﻣﺨﻮﺍﺭ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ؟
بررسی : آدمخواری با هر بینشی توجیه ندارد اما رد کردن تمام عقاید آدمخواران هم خود زود قضاوت کردن است. باید در اصلاح عقاید بشر کوشید.

۷ – ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﻧﺴﻞ ﮐﺸﯽ ﺭﺍ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ؟
بررسی : نسل کشی همانقدر زشت است که انگ نسل کشی به مکتبی زده شود که مدافع حقوق حقه ی انسانها است.

۸ – ﺁﯾﺎ ﻣﯿﺘﻮﺍﻥ ﺑﺎﻭﺭ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺑﺮﺍﯼ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮﯼ ﺍﺯ ﺑﯽ ﺣﺠﺎﺑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺭﻭﯼ ﺻﻮﺭﺕ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﺍﺳﯿﺪ ﭘﺎﺷﯿﺪ , ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ؟
بررسی : نویسنده میخواهد این عقیده کثیف داعشی را به تمام انسانهای آزاده ی مسلمان بدروغ نسبت دهد در حالیکه آنها حرامزاده های یهود و حکومت زشت چهره ی امریکا و وهابیت سعودی غلام حلقه به گوش صهیونیسم اند.

۹ – ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﻗﺒﯿﻠﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﺭﺍ ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺧﺪﺍﯼ ﺧﻮﯾﺶ ﻣﯿﮑﻨﻨﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ؟
بررسی : این هم برای ریز گم کردن است، کدام انسان با فضیلتی میتواند چنین باور سخیفی داشته باشد؟

ﺁﯾﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺩﺭﺍﺭ ﮔﺎﻭ ﺭﺍ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺑﯿﻤﺎﺭﯼ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﻭ ﻧﻮﺷﯿﺪﻥ ﺁﻥ ﺭﺍ ﺗﺠﻮﯾﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺍﺣﺘﺮﺍﻡ ﮔﺬﺍﺷﺖ؟

” ﻋﻘﯿﺪﻩ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﺎﯾﻪ ﺍﺻﻮﻝ ﺯﯾﺴﺘﯽ ﻭ ﺁﺯﺍﺩﯼ ﻫﺎﯼ ﺑﺸﺮﯼ ﻧﺒﺎﺷﺪ، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﻮﺩﯼ ﺍﺳﺖ.
بررسی : قبلا بررسی شد.

خب حالا چند سوال کلیدی که هر انسان دیندار می بایست قبل از مرگ از خودشون بپرسند:
١-  آیا دین و مذهبی که من دارم به انتخاب خودم بوده یا میراث پدرم؟
بررسی : به خاطر همین دین اسلام می گوید تقلید در اعتقادات باطل است و هر کسی خود باید به اصول را بفهمد و بپذیرد.

٢- آیا دین و مذهبی که پدرم دارد انتخاب خودش بوده یا میراث اجداد ما ؟

٣- آیا اگر در کشوری دیگر به دنیا می آمدم باز هم همین دین و مذهب من می بود

۴- مگر نه اینکه اصول دین تحقیقی است نه تقلیدی، پس چرا از بدو تولد توحید، نبوت، و قیامت را به خورد من می دهند

۵- اگر اصول دین تحقیقی است و من تحقیق کردم و خدایی نیافتم، چرا مرا می کُشند
بررسی : این از آن تهمتهای ناجوانمردانه است. اگر کسی در مقابل دین قد علم نکند و دشمنی آشکار نکند و به عقاید مسلمانان توهین و با آنها جنگ نکند کسی متعرض او نخواهد شد. کسی را می کشند که شمشیر دشمنی را بدست گرفته باشد.

۶-  چرا قرآن یکی ست ولی اسلام ٢٢ شاخه شده؟ کدام مذهب به بهشت می رود
بررسی : اولا ۲۲شاخه نیست و بیشتره:

بقول حافظ :

جنگ هفتاد و دو ملت همه را عذر بنه         چون ندیدند حقیقت ره افسانه زدند
ثانیاً :

تو که معتقد به بهشت و جهنّم نیستی چرا جوش میزنی؟!!!

٧- چرا تمام پیروان ٢۶ دین موجود در جهان با حدود ٢٠٠ مذهب گوناگون با قاطعیت ایمان دارند که مذهب آنها بهترین مذهب است و فقط آنها به بهشت می روند
بررسی : اسلام بنا بر آیه ی ۶۲ سوره ی بقره: یهودی، مسیحی، حتی ستاره پرستان راستین را اهل بهشت می داند:

إِنَّ الَّذینَ آمَنُوا وَ الَّذینَ هادُوا وَ النَّصاری‏ وَ الصَّابِئینَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الْآخِرِ وَ عَمِلَ صالِحاً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَ لا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لا هُمْ یَحْزَنُونَ
هر یک از مسلمانان و یهود و نصاری و صابئان ( پیروان حضرت یحیی ) که از روی حقیقت به خدا و روز قیامت ایمان آورد و نیکوکاری پیشه کند ، البته آنها از خدا پاداش نیک یابند و هیچ گاه بیمناک و اندوهگین نخواهند بود.

٨ – چرا علی فقط به خواب شیعیان می آید، عمر فقط به خواب سنی ها، و مریم فقط به خواب مسیحیان
بررسی : این هم بهانه ایست

٩- چرا در قاره آمریکا و استرالیا هیچ اثری از دین و پیامبر نبوده و چرا خدا ١٢۴ هزار پیامبر را فقط در منطقه کوچک خاورمیانه فرستاده است؟
جواب این اشکال را در آدرس زیر ببینید:

http://www.x-shobhe.com/shobhe/1659.html

۱۰ – چرا با وجود اعزام همه پیامبران الهی به خاورمیانه، از ابتدا تا اکنون نا امن ترین،جاهل ترین،جنایت کار ترین،بدبخت ترین، مرتجع ترین و…..منطقه و مردمان، خاورمیانه است؟
بررسی : تبلیغات دشمنان بشریت نویسنده را هم فریب داده و قبول کرده که ایشان و پدرانشان جاهل ترین،جنایت کار ترین،بدبخت ترین، مرتجع ترین و…..مردم دنیا هستند.

اما جنایتکار کورش نیست ترامپ بی پدر و امریکائی های سرخ پوست کش هستند نه ما.
…..و هزاران چرای دیگر!!!

و هزاران جواب دیگر

کمی وجدان ، کمی انصاف ، کمی جوانمردی.

خبرنامه آرمان مهدویت

۵ نظر

  1. خیلی ممنونم بابت انتشار این مقاله بسیار مفید و کاربردی موفق باشید

  2. مطالب خیلی خوبی بود ، واقعا ممنونم ازتون بخاطر انتشار این مطالب ارزنده

  3. از بابت اینکه مطالب خیلی خوب و با کیفیت تولید می کنید از شما سپاسگزاریم.

جوابی بنویسید

ایمیل شما نشر نخواهد شد.خانه های ضروری نشانه گذاری شده است. *

*